Általános Szerződési Feltételek

Bérleti szerződés

Rövid távra szóló turisztikai szálláshely bérleti szerződése, amely létrejött a Hanna Haus /Simon Nikolett/, mint bérbeadó (a továbbiakban: bérbeadó) és az online szállást foglaló személy (illetve a vele együtt utazók és a bérleményt együtt használók köre), mint bérlő (a továbbiakban: bérlő) között az alábbi feltételek szerint:

1./ Felek megállapodnak abban, hogy bérbeadó bérbe adja, a bérlő bérbe veszi a természetben az online foglalt ingatlant fizetővendéglátás keretében turisztikai szálláshely céljára.

2./ A bérleti jogviszony az online foglalásban meghatározott időtartamra, de maximum 21 nap lehet.

3./Az online foglalás (szerződés) a www.sartikirandulas.hu, a www.sartitravel.com vagy társoldalaik internetes web felületeken üzemeltetett online foglalási rendszer keretében valamint e-mailben jöhet létre, ill. az itt létrejött foglalásokra vonatkozik. Foglalást bármely magyar vagy külföldi természetes személy saját nevében és személyes adatainak megadásával kezdeményezhet. A foglalást saját adatival leadó személy minősül bérlőnek. A foglalást leadó személy büntetőjogi felelőssége kiterjed a személyes adatok valódiságára.

4./ A foglalás (szerződés) Bérlő részéről történő lemondása a PayPal utalás, vagy bankkártyás fizetést követő 7 napig ingyenes, ha az az érkezéstől számított 2 héten túl van. Ezt követően a lemondási díj, a foglalás árának 95%-a! Virtuális fizetőeszköz esetén nincs lemondásra lehetőség!

5./ A bérleti díj összege a foglaláskor megállapított összeg. A bérleti díj az összes rezsiköltséget és minden adót tartalmazza, a foglalás összegére semmilyen más díj nem rakódik. A bérleti díj nem tartalmazza légkondicionáló és a repülőtéri transzfer díjait (amennyiben az ajánlat ezt másként nem jelöli).

6./ A Bérlő köteles a bérleti díjat az ingatlan átvételekor a Bérbeadó részére átutalni a szálláshely ára foglaláskor kerül rögzítésre, azon a későbbiekben változtatni nincs mód.
A bérlemény bérleti díja a bérlők számának függvényében változhat. Ennek értelmében a bérleményben csak annyi személy (bérlő) tartózkodhat, ahány személyre azt foglalták, ill. kifizették. Esetenként a Bérbeadó felajánlhat más fizetési módot is (bankkártya, bank transfer, Paypal, virtuális fizető eszköz).

7./ A Bérbeadó szavatol azért, hogy a bérlemény a bérleti jogviszony ideje alatt a rendeltetésszerű használatnak megfelel. A Bérbeadó nem tartozik kártalanítással és nem vonható felelősségre azonban az olyan károkért, amelyek neki fel nem róható körülményből, vis major vagy valamely közműszolgáltatás zavarából származnak, különös tekintettel a Sartiban elérhető ADSL internet, DEI által szolgáltatott villamos energia, valamint Sarti vízhálózata működési rendellenességeiért, valamint működési zajokért.

8./ A Bérlő a bérleményt és annak berendezési tárgyait csak rendeltetésszerűen, gondosan, mások jogainak és törvényes érdekeinek sérelme nélkül használhatja. A Bérlő a Ptk. vonatkozó rendelkezései alapján felelős minden olyan kárért, amely a bérlemény vagy felszerelése rendeltetésellenes használatából, illetve a jelen bérleti szerződés megszegéséből származik. Bérlő köteles betartani a mindenkor hatályos csendháborítási rendeletet.

9./ A Bérlő a bérleti jogviszony fennállása alatt a bérleményt Bérbeadó írásos engedélye nélkül nem adhatja albérletbe vagy más jogcímen használatba, más gazdasági társaságba nem viheti be, azt székhelyként a cégbíróságon nem jelentheti be. Bérlő részéről a bérleményben semmilyen szolgáltatás nem végezhető.

10./ A Bérlő köteles azonnali értesítést küldeni a Bérbeadónak minden, a bérleményben bekövetkezett meghibásodásról és kárról. A Bérlő kötelezi magát arra, hogy a Bérbeadó megbízottja számára – előzetes bejelentés alapján – a bérlemény műszaki megtekintését lehetővé teszi.

11./ A bérleményben a Bérlő illetve a vele jogviszonyban álló személy által okozott hibák kijavításáról, az okozott kár helyreállításáról a Bérlő köteles gondoskodni. Amennyiben e kötelezettségének nem tesz eleget, a szükséges munkálatokat a Bérbeadó végzi el a Bérlő költségére.

12./ A Bérbeadó jogosult a jelen bérleti szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha:
– a Bérlő/-k a bérleményt felszólítás ellenére nem rendeltetésszerűen használja,
– a bérleményben több személy tartózkodik, mint ahányan azt bérbe vették,
– Bérlő/-k a bérleményt a Bérbeadó beleegyezése nélkül albérletbe vagy másnak bárminemű használat céljából átadja, átengedi,
– Bérlő/-k a bérleménybe bárminemű szolgáltatást vagy szolgáltatásnak minősülő tevékenységet végez/-nek
– Bérlő megszegi a bérleményre vonatkozó állattartási, állat beviteli, dohányzási szabályait
– Bérlő/-k megszegi/-k az apartmanház rendjére vonatkozó általános szabályait.

13./ Amennyiben a szerződés a 12. pontban taglalt okok bármelyikének következtében szűnik meg a Bérlő elhelyezésre, kártalanításra nem tarthat igényt, és köteles a bérleményt minden ott tartózkodó személytől véglegesen elhagyva az eredeti állapotban visszaszolgáltatni.

14./ Amennyiben a Bérlő a bérleti jogviszony lejártát követően az ingatlant nem adja át, úgy annak átadásáig köteles használati díjat fizetni, melynek összege az egy napra lebontott bérleti díj négyszerese.

15./ Bérlő jogosult azonnali hatállyal felmondani a bérleti szerződést, ekkor a bérlő követelheti a fennmaradó éjszakák árának 5%-át.

15./ A szerződő felek igyekeznek a jelen szerződéssel kapcsolatban felmerülő vitáikat tárgyalások útján rendezni. Jogvita esetén a Thessaloniki bíróság illetékességét kötik ki.A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Görög Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései irányadóak.A bérlő az online foglaláskor ezen szerződés minden pontját elfogadja, megérti, és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Általános Szerződési Feltételek

Lemondási feltételek

 • Szálláshelyének lefoglalása után – amennyiben több mint 14 nap van foglalásának kezdetéig – 7 napig díjmentesen töröltetheti foglalását.
  • 7 napon túl azonban azonban a lemondási díj a foglalás árának 95%-a, így nem feltétlenül jó megoldás foglalásának törlése!
  • Amennyiben kevesebb mint 14 nap múlva kezdődik foglalása, a lemondási díj, a foglalás árának 100%-a!
 • Virtuális valuta esetén a lemondási díj, a foglalás árának 100%-a!
 • Partner és kupon cégek által történt foglalás esetén nincs mód lemondásra
 • Bérbeadó a foglalástól számított 7 napig visszamondhatja a bérlő foglalását, különös tekintettel rendszerhiba (Pl 1€ vagy 0€-s napi ár) esetén, a teljes foglalási ár megtérítésével.
Általános Szerződési Feltételek

Lemondási feltételek, foglalás lemondási biztosítással

Nálunk kötött Foglalás Lemondási Biztosítás esetén, csupán a foglalás lemondásának tényét kell közölnie az [email protected] címre, vagy telefonon a 06-20-353-4754 -es telefonszámra.

 • Az így lemondott foglalás a foglalás kezdete előtt 24 órával bármilyen (vagy indok nélküli) indokkal lemondható és a foglalás teljes ára visszajár.
 • A visszafizetés lehetőség szerint az eredeti csatornán történik
 • A visszafizetés 100%-ban megtörténik, nincs tranzakciós illeték (illetve azt cégünk állja)
 • Amennyiben a foglalásig csak kevesebb mint 24 óra, vagy foglalási ideje már elkezdődött , úgy a foglalás 50%-a kerül visszafizetésre.