Általános Szerződési Feltételek

Érvényes: 2020.09.01.

Szálláshelyeink mindegyike SZIGORÚ LEMONDÁSI FELTÉTELEKKEL dolgozik.
A foglalást követő türelmi idő után (8nap) NINCS lehetőség a foglalás visszamondására VisMajor és járványhelyzet miatt sem!
Amennyiben nem biztos a nyaralás kössön útlemondási és/vagy COVID biztosítást!

Bérleti szerződés

Rövid távra szóló turisztikai szálláshely bérleti szerződése, amely létrejött a Hanna Haus /Simon Nikolett/, mint bérbeadó (a továbbiakban: bérbeadó) és az online szállást foglaló személy (illetve a vele együtt utazók és a bérleményt együtt használók köre), mint bérlő (a továbbiakban: bérlő) között az alábbi feltételek szerint:

1./ Felek megállapodnak abban, hogy bérbeadó bérbe adja, a bérlő bérbe veszi a természetben az online foglalt ingatlant fizetővendéglátás keretében turisztikai szálláshely céljára.

2./ A bérleti jogviszony az online foglalásban meghatározott időtartamra, de maximum 21 nap lehet.

3./Az online foglalás (szerződés), a www.sartitravel.com vagy társoldalaik internetes web felületeken üzemeltetett online foglalási rendszer keretében valamint e-mailben jöhet létre, ill. az itt létrejött foglalásokra vonatkozik. Foglalást bármely magyar vagy külföldi természetes személy saját nevében és személyes adatainak megadásával kezdeményezhet. A foglalást saját adatival leadó személy minősül bérlőnek. A foglalást leadó személy büntetőjogi felelőssége kiterjed a személyes adatok valódiságára.

4./ A foglalás (szerződés) Bérlő részéről történő lemondása a PayPal utalás, utalás vagy bankkártyás fizetést követő 8 napig ingyenes, ha az az érkezéstől számított 2 héten túl van. Ezt követően lemondásra nincs lehetőség! Virtuális fizetőeszköz esetén nincs lemondásra lehetőség!

5./ A bérleti díj összege a foglaláskor megállapított összeg. A bérleti díj az összes rezsiköltséget és minden adót tartalmazza, a foglalás összegére semmilyen más díj nem rakódik. A bérleti díj nem tartalmazza légkondicionáló és a repülőtéri transzfer díjait (amennyiben az ajánlat ezt másként nem jelöli).

6./ A Bérlő köteles a bérleti díjat az ingatlan átvételekor a Bérbeadó részére a megadott fizetési módok valamelyikén átadni. A szálláshely ára foglaláskor kerül rögzítésre, azon a későbbiekben változtatni nincs mód. A bérlemény bérleti díja a bérlők számának függvényében változhat. Ennek értelmében a bérleményben csak annyi személy (bérlő) tartózkodhat, ahány személyre azt foglalták, ill. kifizették. Esetenként a Bérbeadó felajánlhat a foglalási rendszertől eltérő fizetési módot is.

7./ A Bérbeadó szavatol azért, hogy a bérlemény a bérleti jogviszony ideje alatt a rendeltetésszerű használatnak megfelel. A Bérbeadó nem tartozik kártalanítással és nem vonható felelősségre azonban az olyan károkért, amelyek neki fel nem róható általános vagy valamely közműszolgáltatás zavarából származnak, különös tekintettel a Sartiban elérhető internet, a szolgáltatott villamos energia, valamint Sarti víz és szennyvíz hálózata működési rendellenességeiért, valamint működési zajokért.

8./  A Bérbeadó nem tartozik kártalanítással és nem vonható felelősségre azonban az olyan károkért, amelyek neki fel nem róható körülményből, különös tekintettel vis major, járványügyi helyzet, vészhelyzet, vagy a bérlő akadályoztatása, vis major, járványügyi helyzet, stb. miatt.

9./  A Bérbeadó nem ad lehetőséget (a 4-es pontban meghatározott kivételek kivételével) a foglalás lemondására, függetlenül annak körülményeire, ideértve a járványügyi helyzet, vis major, utazási társaság miatt bekövetkezett utazás ellehetetlenülés.

10./  Bérlő felelősségét mérlegelve vállalja, hogy foglalására megfelelő biztosítást köt, melynek költségeit viseli. Tudomásul veszi, hogy a 4-es pontban meghatározott türelmi időn túl a bérbeadó a foglalását lemondani nem tudja, annak foglalási árának visszatérítésére nincs mód.

11./ A Bérlő a bérleményt és annak berendezési tárgyait csak rendeltetésszerűen, gondosan, mások jogainak és törvényes érdekeinek sérelme nélkül használhatja. A Bérlő a Ptk. vonatkozó rendelkezései alapján felelős minden olyan kárért, amely a bérlemény vagy felszerelése rendeltetésellenes használatából, illetve a jelen bérleti szerződés megszegéséből származik. Bérlő köteles betartani a mindenkor hatályos csendháborítási rendeletet valamint a járványügyi intézkedéseket.

12./ A Bérlő a bérleti jogviszony fennállása alatt a bérleményt Bérbeadó írásos engedélye nélkül nem adhatja albérletbe vagy más jogcímen használatba, más gazdasági társaságba nem viheti be, azt székhelyként a cégbíróságon nem jelentheti be. Bérlő részéről a bérleményben semmilyen szolgáltatás nem végezhető.

13./ A Bérlő köteles azonnali értesítést küldeni a Bérbeadónak minden, a bérleményben bekövetkezett meghibásodásról és kárról. A Bérlő kötelezi magát arra, hogy a Bérbeadó megbízottja számára – előzetes bejelentés alapján – a bérlemény műszaki megtekintését lehetővé teszi.

14./ A bérleményben a Bérlő illetve a vele jogviszonyban álló személy által okozott hibák kijavításáról, az okozott kár helyreállításáról a Bérlő köteles gondoskodni. Amennyiben e kötelezettségének nem tesz eleget, a szükséges munkálatokat a Bérbeadó végzi el a Bérlő költségére.

15./ A Bérbeadó jogosult a jelen bérleti szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha:
– a Bérlő/-k a bérleményt felszólítás ellenére nem rendeltetésszerűen használja,
– a bérleményben több személy tartózkodik, mint ahányan azt bérbe vették,
– Bérlő/-k a bérleményt a Bérbeadó beleegyezése nélkül albérletbe vagy másnak bárminemű használat céljából átadja, átengedi,
– Bérlő/-k a bérleménybe bárminemű szolgáltatást vagy szolgáltatásnak minősülő tevékenységet végez/-nek
– Bérlő megszegi a bérleményre vonatkozó állattartási, állat beviteli, dohányzási szabályait
– Bérlő/-k megszegi/-k az apartmanház rendjére vonatkozó általános szabályait.

16./ Amennyiben a szerződés a 15. pontban taglalt okok bármelyikének következtében szűnik meg a Bérlő elhelyezésre, kártalanításra nem tarthat igényt, és köteles a bérleményt minden ott tartózkodó személytől véglegesen elhagyva az eredeti állapotban visszaszolgáltatni.

17./ Amennyiben a Bérlő a bérleti jogviszony lejártát követően az ingatlant nem adja át, úgy annak átadásáig köteles használati díjat fizetni, melynek összege az egy napra lebontott bérleti díj tizenkétszerese.

18./ Bérlő jogosult azonnali hatállyal felmondani a bérleti szerződést, de kártérítésre, fenn marad éjszakák árára, foglalási dí visszatérítésére nem tarthat igényt.

19./ Bérbeadó fenntartja a jogot, hogy amennyiben az eredetileg elfoglalt szállás nem elérhető, minősége nem biztosítható, rendeltetés szerű használatra nem alkalmas (pl járványügyi zár alatt, hibás közművek, előző bérlő általi körülmények, előre nem várt események), úgy bérlő számára, az eredeti foglalásban megadott szolgáltatások vagy annál magasabb kategóriába eső szállást biztosít az eredeti szálláson vagy annak közelében.

20./ A szerződő felek igyekeznek a jelen szerződéssel kapcsolatban felmerülő vitáikat tárgyalások útján rendezni. Jogvita esetén a Thessaloniki bíróság illetékességét kötik ki.A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Görög Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései irányadóak.A bérlő az online foglaláskor ezen szerződés minden pontját elfogadja, megérti, és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Lemondási feltételek

Szálláshelyének lefoglalása után – amennyiben több mint 14 nap van foglalásának kezdetéig – 8 napig díjmentesen töröltetheti foglalását. Ekkor és csak ekkor a foglalás teljes ára visszafizetésre kerül az eredeti fizetési csatornán haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül.

  • 8 napon túl azonban azonban a foglalás lemondására, törlésére NINCS lehetőség, azonban ingyenesen átírható, így értékesítheti szállását. Ilyen esetben érdemes értesíteni minket, hogy weboldalunkon elhelyezzük eladó szállását.
  • Bérbeadó a foglalástól számított 8 napig visszamondhatja a bérlő foglalását, különös tekintettel rendszerhiba (Pl 1€ vagy 0€-s napi ár) esetén, a teljes foglalási ár megtérítésével.